Loading...
Hur får man lagfart (Tapu) efter att ha köpt en fastighet i Turkiet?

LAGFART ( TAPU )


Ordet "TAPU" kommer från det turkiska ordet "Tapuk". Det betyder tillit. Land Registry & Cadastre Directorate, som är knuten till ministeriet för miljö och klimatförändringar, är en institution som utför registrering, fastighetsregistrering och förnyelse av fastighet i Turkiet i enlighet med lagarna. För att ha korrekt information om en fast egendom är det nödvändigt att veta i vilken provins, kommun, stadsdel eller by och på vilken tomt som den ligger. Med denna information kan du hitta handlingen som anger vem som äger fastigheten.


Vanliga frågor om TAPU:

 

 


Hur tas inteckningslånet i lagfartshandlingen bort?

När din skuld till den bank du haft lån hos är avbetald ska dokumentet som heter "Inteckningsavskrivning" skickas elektroniskt från den aktuella banken till Fastighetsregistret. Sålunda genomförs inteckningsprocessen av fastighetsregisterdirektoratet. Det finns ingen anledning att gå till fastighetsregistret för denna process.


Vilken väg ska man gå för arv?

Följande dokument krävs;

• ID
• Eventuell fullmakt
• Intyg om arv (original erhållet från Magistrates' Court eller Notarius Publicus) (Arvshandlingar som erhållits från domstolar utomlands måste godkännas av turkiska domstolar.)
• Obligatorisk jordbävningsförsäkring (DASK) (för byggnader)

Tillvägagångssätt: En ansökan görs av en av arvingarna från webben (Web Tapu) tillsammans med arvsbeviset från Magistrates' Court eller Notarius Publicus. Efter att den revolverande fondavgiften, vilken meddelats av fastighetsregisterdirektoratet, har deponerats av vilken bank som helst via internet, genomförs transaktionen genom att gå till det relevanta fastighetsregistret och signera vid den tidpunkt som anges av fastighetsregisterdirektoratet.


Jag har förlorat min lagfart. Hur kan jag få en ny?

Du behöver inte gå till fastighetsregistret för detta. Din begäran om ny lagfart kan genomföras genom att göra en ansökan via WEB TAPU. Den begärda avgiften för utförande av nytt lagfartsdokument för år 2022 är 100 TL. Kolla online för en uppdaterad avgift för 2023.


Mitt namn är felskrivet i fastighetsregistret. Hur kan jag fixa det?

Transaktioner styrs från webben (Web Tapu) eller Alo 181. Om en felstavning i namnet gjorts på grund av fastighetsregisterdirektoratets misstag, betalas inte lagfartsavgiften & revolverande medel som tillkommer. Annars måste utförandet och avgifter som tillkommer detta betalas av fastighetsägaren.

Krävs passöversättning för lagfart?

En turkisk översättning krävs för pass där andra än det latinska alfabetet används.


Kräver fullmakt ett fotografi?

Ett nytt foto måste fästas och förseglas, vilket återspeglar den aktuella statusen för fullmakten. Foto med häftklamrar är inte giltigt. Fotografier är dock inte obligatoriska för den fullmakt som ges av de företag som vi kallar juridiska personer.


Är bolåneförsäljning möjlig?

Bolåneförsäljning är möjlig. Köparen måste dock vara medveten om detta vid försäljning. Borgenären behöver inte informeras.


Kan Köparen & Säljaren sälja fastigheten från annan ort?

Köparen och säljaren kan göra försäljningen av fastigheten i vilken del av Turkiet som helst från ett annat fastighetsregisterdirektorat än det som är beläget i staden/kommunen som den aktuella fastigheten är belägen i.


Vad är tvångsförsäljning?

Processen att betala försäljningspriset till borgenären till följd av beslag & försäljning av godset som tillhör gäldenären som inte betalar skulden kallas "tvångsförsäljning".


Vilka dokument krävs för donationsprocessen?

  Dokument som krävs från fastighetsregistret för donation:
• Identitetshandling (från båda parter eller deras juridiska ombud)
• Om det finns en fullmakt i transaktionen (Fullmakt)
• Fastighetsskattevärde (Det hämtas från kommunhusen)
• Obligatorisk jordbävningsförsäkring (DASK) för byggnader

Avgifter för denna transaktion:
• En fastighetsbokföringsavgift på 68,31 promille uppbärs av donatorn över det för donationen deklarerade värdet, vilket inte ska understiga fastighetsdeklarationsvärdet.
• I den första transaktionen som ska göras efter bidragsprocessen kommer bidragsbeslag för den fastigheten att sökas.
• Dessutom tas den revolverande fondavgiften in av fastighetsregisterdirektoratet.

Vilken är fastighetsdeklarationsvärdets giltighetstid?

För att fastighetsdeklarationsvärdehandlingen ska kunna behandlas av fastighetsregistret måste den tillhöra det aktuella året.

Kan jag få fullmakten eller arvsbeviset som används under transaktionen efter transaktionen är klar?

Originalfullmakten eller arvsbeviset som lämnats vid transaktionen ligger kvar hos fastighetsregistret & arkiveras i akten. Inga papper ges ut efter proceduren är klar.

Vilka är skälen till att fullmakten upphör? Hur är processen för uppsägning från fullmakt?

Om inte annat avtalats slutar fullmaktsprocessen med en av parternas död, beslut om frånvaro, med förlust av möjligheten att utnyttja sina medborgerliga rättigheter, med konkurs, avgång, avskedande och om tidsfristen går ut.

Fullmakten är inte föremål för en uppsägningsblankett. Uppsägning kan ske genom notarie. Uppsägning kan även ske genom framställning, brev och fax.

Vi uppdaterar bloggarna kontinuerligt för dig
Liknande Blogginlägg
Låt oss veta vilka saker du vill veta mer om i Turkiet.